ನಿನಾದ

ಜನ ಮನಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೂರಣ

ನಿಜ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2009

ಅವಕಾಶದ ಒಳಗಿಂದ;

ಜಾರಿ ಬಂದ ನೀರು
ಮಳೆಯಾದ ಮೇಲೆ
ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಗ
ತಂಪಾಯಿತು ಭೂಮಿಯಲಿ|

ಕನಸುಗಳು ನನ್ನ ಮನಸಿಂದ
ಜಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ನನಸಾಗಿ ಹರಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಆಸಗಳು ಮರೆಮಾಚಿ
ಕೊನೆಯಾದವು ನನ್ನಲಿ||

ಅನ್ಯಾಯವು ತುಂಬಿ
ತುಳುಕಿದಾಗ ಜಗದಲಿ
ನ್ಯಾಯವೆಂಬ ವಿಷಯ
ಮರೆಮಾಚಿದೆ ಜನರಲಿ|||

(ನಾನು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕವನ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ)

– ನಿಮ್ಮ ಅನಿನಾದ.

Advertisements